BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 537784

Data: 26 lutego 2003 r.
Nr uchwały: VII/42/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2002 roku.
Uchwała Nr VII/42/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 lutego 2003 r.


w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2002 roku.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. z 2002 r Dz.U. Nr 147, poz. 1230)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2002 roku, stanowiącą załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Określić istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego polegające na :

a) znacznym wzroście pożarów, szczególnie na terenie gmin wiejskich,
b) utrzymującym się zagrożeniu w zakładach używających w procesie technologicznym toksyczne środki przemysłowe oraz transportem tych środków przez teren powiatu,
c) wzroście zdarzeń komunikacyjnych tj. wypadków drogowych i zwiększonej z nimi liczby rannych.

§3


W celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia operacyjnego powiatu inowrocławskiego należy:

a) w roku 2003 oddać do użytkowania nowy oddział Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Inowrocławiu przy ul. M.C. Skłodowskiej,

b) doskonalić funkcjonowanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego poprzez systematyczne doposażenie w sprzęt informatyczny, wspomagający kierowanie akcjami ratowniczymi i stanami kryzysowymi,

c) podjąć działania w celu pozyskania sprzętu specjalistycznego, służącego do ratowania ludzi z wysokości,

d) kontynuować działania na terenie powiatu zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej w zakresie przystosowania jej do poboru wody do celów gaśniczych zgodnie z Polskimi Normami,

e) realizować czynności kontrolno-rozpoznawcze w szczególności w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, obszarach leśnych oraz zakładach stosujących toksyczne substancje przemysłowe uznając je za priorytetowe.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do kompetencji Państwowej Straży Pożarnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
Uzasadnienie


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.l688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 14 pkt l i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t z 2002 r Dz.U. Nr 147, poz. 1230).
Na podstawie art. 14 pkt l i 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Rada Powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informacje komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu. Rada Powiatu na podstawie tej informacji może określić w drodze uchwały istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego.


Starosta
Leonard Maciejewski