BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 532402

Data: 23 maja 2002 r.
Nr uchwały: XXXVII/309/2002
Dotyczy: dokonania wykupu i nabycia w leasing ambulansów przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr XXXVII/309/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 maja 2002 r.


w sprawie dokonania wykupu i nabycia w leasing ambulansów przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z pkt 6 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1. Wyrazić zgodę na dokonanie wykupu trzech leasingowanych ambulansów: Volksvagena LT35, Volksvagena T4 i Volksvagena dostawczego przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za cenę wartości brutto ok. 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wyrazić zgodę na dokonanie nabycia na podstawie umowy leasingu w ramach zamówienia publicznego pięciu ambulansów przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za cenę wartości brutto ok. 950.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Do Rady Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu i nabycia w leasing ambulansów przez Zakład. PS ZOZ użytkuje aktualnie 8 ambulansów w ramach leasingu, który kończy się w lipcu br. Dokonanie wykupu 3-ech ambulansów spośród obecnie użytkowanych, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń oraz przyjęcie w leasing 5-ciu nowych ambulansów jest koniecznie dla dalszej działalności Zakładu.
Realizacja powyższej inwestycji umożliwi przede wszystkim dalsze kontraktowanie usług Pogotowia Ratunkowego.
Wartość zakupu przekracza 100.000 EURO stąd zgodnie z pkt 6 załącznika Uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego PS ZOZ w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego należy do kompetencji Rady Powiatu.
Wykup trzech dotychczas użytkowanych oraz nabycie w leasing pięciu ambulansów zostało pozytywnie zaopiniowane uchwałą Nr IX/III/2002 Rady Społecznej PS ZOZ w Inowrocławiu z dnia 15 kwietnia 2002 r.
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski