BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541607

Data: 7 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: XXXIX/322/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
Uchwała Nr XXXIX/322/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2002 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r.( z późn. zm.) w sposób następujący:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,87.193.352,- zł" zastąpić kwotą ,,87.213.102,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,88.549.926,- zł" zastąpić kwotą ,,88.569.676,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.1 "wydatki bieżące" kwotę ,,86.664.746,- zł" zastąpić kwotą ,,86.674.496,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.1Iit.a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,59.653.358,- zł" zastąpić kwotą ,,59.638.165,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę 1.885.180,- zł" zastąpić kwotą ,,1.895.180,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2 lit.a "wydatki inwestycyjne" kwotę ,,1.245.180,- zł" zastąpić kwotą ,,1.895.180,- zł"
- w § 2 pkt.3 ppkt.1 "wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę ,,1.757.710,- zł" zastąpić kwotą ,,1.764.770,- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wiesław Niewitecki


Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2002 r. i tak:
1. W wyniku zawartego porozumienia z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie przejęcia przez Powiat prowadzenia w jego imieniu spraw należących do kompetencji Wojewody na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz.U. z 1991 r., Nr 2, poz. 5 z późn. zm.) dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 9.750,- zł w § 212 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej", rozdziale 75011 "Urzędy Wojewódzkie", dziale 750 "Administracja publiczna". Po stronie wydatków zwiększono budżet Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
2. W związku z koniecznością dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ( podstawa prawna: art. 70a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn.zm. /, § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków / Dz. U. Nr 46 poz. 430/ oraz art. 32 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm./) dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 124.071,- zł i w rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego" o kwotę 21.500,- zł celem utworzenia rozdziału 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na łączną kwotę 145.571,- zł.
3. Na skutek zawartego porozumienia z Gminą Gniewkowo w sprawie przekazania środków pieniężnych w wysokości 10.000,- zł na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu centrali telefonicznej dokonano zwiększenia o w/wym. kwotę planowanych dochodów w § 661 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", rozdziale 75405 "Komendy powiatowe Policji", dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa". Po stronie wydatków zwiększono plan finansowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski