BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519426

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/330/2002
Dotyczy: przejęcia na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nieruchomości.
Uchwała Nr XL/330/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 września 2002 r.


w sprawie przejęcia na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nieruchomości.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zm.) i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na przejęcie, jako darowizny na rzecz Powiatu Inowrocławskiego, działki nr 12/30 o powierzchni 0,0047 ha w Broniewicach, będącej mieniem komunalnym gminy Janikowo zapisanej w KW 36694, karta mapy 1 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowiącej część drogi powiatowej.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Rada Miejska w Janikowie podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Powiatu Inowrocławskiego. Darowiznę stanowi działka o powierzchni 0,0047 ha nr 12/30, która jest częścią drogi powiatowej BRONIEWICE - MOGILNO nr 05 652.
Podjęcie uchwały ureguluje stan prawny drogi powiatowej. W załączeniu Uchwała Rady Miejskiej w Janikowie nr XX-172/ 2000 z dnia 24 listopada 2000 r.


Starosta
Leonard Maciejewski