BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531975

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/331/2002
Dotyczy: zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr XL/331/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 września 2002 r.


w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 9 ust. 4,art. 12 pkt l, art. 27 ust. l w związku z art. 40 ust. l, ust. 2 pkt l, art. 42 ust. l i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 l r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale Nr IV /15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 1999 r., nr 50, poz. 445 z późno zm.) dokonać następujące zmiany:
1. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
" W skład Rady Powiatu wchodzi 29 radnych",
2. § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"W skład Zarządu Powiatu wchodzi Starosta jako jego przewodniczący, Wicestarosta, pozostali członkowie w liczbie 3 osób".

§2


Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ma zastosowanie do kadencji następującej po niniejszej kadencji Rady Powiatu.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Dokonanie zmian w Statucie Powiatu Inowrocławskiego wynika z postanowień art. 2 pkt 16 ustawy z 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497 z późn. zm.). Wspomniana wyżej ustawa określa liczbę członków Zarządu Powiatu od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę. W stosunku do obecnego składu liczbowego członków Zarządu Powiatu zachodzi konieczność zmniejszenia go co najmniej o 1 osobę. Ponieważ obecny Zarząd Powiatu działać ma do dnia wyboru nowego zarządu, zachodzi konieczność dostosowania się do ustawowych wymogów prawa, wywołania niniejszej uchwały zmniejszającej jego skład osobowy. Podjęcie tej uchwały przez obecną Radę Powiatu spowoduje zachowanie ciągłości pracy organu wykonawczego do momentu rozpoczęcia pracy przez nowo wybraną Radę Powiatu w Inowrocławiu i uchwalenia przez nią nowego Statutu Powiatu Inowrocławskiego. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o
samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym ( Dz. U. 02.23.220 z późn. zm.) zmniejszona zostaje liczba radnych z 55 do 29 osób.


Starosta
Leonard Maciejewski