BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533630

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/333/2002
Dotyczy: powierzenia pełnienia obowiązków Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu.
Uchwała Nr XL/333/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 września 2002 r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 35 i art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r. , Nr 122, poz. 1319 z późn. zm. ) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powierzyć z dniem 1 października 2002 r. pełnienie obowiązków Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu p. Joannie Piątkowskiej.

§2


Powierzenie pełnienia obowiązków następuje w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 3/4 etatu ), na czas określony do dnia powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu.

§3


Ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia p. Joannie Piątkowskiej na stanowisku, o którym mowa w §1, za jej zgodą, wg XVIII kategorii zaszeregowania w kwocie 1.503 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzy 00/100 zł) brutto.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 122, poz. 1319 z późn. zm. ) rzecznika konsumentów powołuje Rada Powiatu. Z uwagi na fakt, iż 10 października 2002 r. upływa kadencja obecnej Rady Powiatu, powierza się pełnienie obowiązków rzecznika konsumentów, aby rada następnej kadencji mogła zdecydować o obsadzie tego stanowiska. Osoba mająca pełnić obowiązki rzecznika konsumentów posiada wymagane kwalifikacje i gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych jej obowiązków, którymi są w szczególności:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalona zostaje zgodnie z II Tabelą stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników starostw powiatowych, która stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 61 poz. 707 z późn. zm. ).


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek