BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533658

Data: 29 października 2003 r.
Nr uchwały: XV /106/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji o oświadczeniach majątkowych
Uchwała Nr XV /106/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 października 2003 r.


w sprawie
przyjęcia informacji o oświadczeniach majątkowych


Na podstawie art.25c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568)


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjąć informację o oświadczeniach majątkowych złożoną przez podmioty dokonujące analizy tych oświadczeń.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie do uchwały Nr XV/106/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 października 2003 r.
Podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art.25c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Zgodnie z jego brzmieniem podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia radzie powiatu informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
W myśl art.25 c ust. 6 powołanej ustawy analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe: wojewoda, przewodniczący rady powiatu oraz starosta.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka