BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541611

Data: 26 listopada 2003 r.
Nr uchwały: XVI/110/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kościelcu Gmina Pakość
Uchwała Nr XVI/110/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 listopada 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kościelcu Gmina Pakość.

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 i Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 12 pkt 8 lit. "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kościelcu Gmina Pakość usytuowanych na działce m 115/6 o pow. 0,1883 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW m 42547, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, na rzecz ich najemców, których najem został nawiązany na czas nie oznaczony oraz przyznać pierwszeństwo w nabyciu lokali ich najemcom.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Nieruchomość objęta uchwałą zabudowana jest budynkiem wielorodzinnym. Przedmiotowa nieruchomość z dniem l stycznia 1999 r. stała się, z mocy prawa mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2000 r. Nr GKN.III-7723-1/7/00 prawo to zostało potwierdzone.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość Radzie Powiatu przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych ich najemcom.
Sprzedaż przedmiotowych lokali odbywać się będzie na zasadach określonych w Uchwale Nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców opublikowanej w Dzienniku. Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24 września 2003 r. Nr 102, poz. 1477.


Starosta
Leonard Maciejewski