BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541595

Data: 3 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: XVII/116/2003
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała Nr XVII/116/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr V1/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r.( z późn. zm.) w sposób następujący:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,77.403.846,- zł" zastąpić kwotą ,,77.806.833,- zł"
- w § 1 pkt.2 lit. a "dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami" kwotę ,,8.666.000,- zł" zastąpić kwotą ,,8.678.587,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,78.018.298,- zł" zastąpić kwotą ,,78.421.285,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.l "wydatki bieżące" kwotę ,,76.094.057,- zł" zastąpić kwotą ,,76.457.007,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.llit.a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,51.349.078,- zł" zastąpić kwotą ,,51.640.909,- zł"
- w § 2 pkt. 2 ppkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,1.924.241,- zł" zastąpić kwotą ,,1.964.278,- zł"
- w § 2 pkt. 2 ppkt.2Iit.a "wydatki inwestycyjne" kwotę ,,1.924.241,- zł" zastąpić kwotą ,,1.964.278,- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2003 r. i tak:
I. DOCHODY
1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I-3011/62/2003 z dnia 29 października br. zwiększył o kwotę 12.587,- zł dotację na zatrudnienie od 1 listopada 2003 r. 1 osoby oraz na zakup komputera dla nowo utworzonego stanowiska pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wobec powyższego o ww. kwotę zwiększono planowane dochody w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdziale 71015 "Nadzór budowlany".
2. Celem zakwalifikowania planowanych dochodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokonano przeniesienia planowanych dochodów między rozdziałami w dziale 020 "Leśnictwo" poprzez zmniejszenie o kwotę 1.400,- zł poz. "Wpływy z usług" w rozdziale 02002 " Nadzór nad gospodarką leśną" a zwiększenie o ww. kwotę analogicznej pozycji w rozdziale 02095 "Pozostała działalność".
3. Zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 355.000,- zł
a) 35.000,- zł ze sprzedaży zlikwidowanej wiaty składowiska opału zlokalizowanej na terenie PS ZOZ Inowrocław, będącej majątkiem Powiatu Inowrocławskiego,
b) 120.000,- zł z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej,
c) 200.000,- zł z opłat komunikacyjnych.
4. W związku z zawartym porozumieniem z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie udzielenia Powiatowi dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów planowane dochody zwiększono o kwotę 5.400,- zł.
5. Na skutek otrzymania z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej kwoty 30.000,- zł dokonano zwiększenia planowanych dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego".
II. WYDATKI
1. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego planowane wydatki zwiększono o kwotę 12.587,- zł ( szczegółowe omówienie w pkt. l. ppkt.l).
2. W wyniku zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim planowane wydatki zwiększono o kwotę 5.400,- zł ( szczegółowe omówienie w pkt. l. ppkt.4. ).
3. W związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziale 92116 "Biblioteki" poprzez zmniejszenie o kwotę 70.000,- zł poz. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego".
4. Przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w Starostwie Powiatowym: - rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" - kwota 4.500,- zł, - rozdział 75045 "Komisje poborowe" - kwota 4.363,- zł dotyczą wydatków majątkowych (inwestycyjnych).
5. Celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych w 2003 r. Zarząd proponuje dokonać:
a) przeniesienia planowanych wydatków między działami i rozdziałami poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w:
. dział 600 "Transport i łączność", rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" 62.615,- zł
. dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" 2.500,- zł
. dział 710 "Działalność usługowa", rozdział 71015 "Nadzór budowlany" 2.000,- zł
. dział 750 "Administracja publiczna" 61.000,- zł
- rozdział 75019 "Rady powiatów" 36.000,- zł
- 75020 "Starostwa powiatowe" 25.000,- zł
. dział 851 "Ochrona zdrowia", 85195 "Pozostała działalność" 6.000,- zł
. dział 853 "Opieka społeczna" 21.000,- zł
- 85302 " Domy pomocy społecznej" 20.000,- zł
- 85321 "Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności" 1.000,- zł
razem zmniejszenia 155.115.- zł
a zwiększenie o ww. kwotę planowanych wydatków w działach 801 "Oświata i wychowanie" i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza".
Zarząd Powiatu znając trudną sytuację placówek oświatowych zobowiązał kierowników jednostek organizacyjnych do dokonania szczegółowej analizy realizacji planowanych wydatków. W wyniku powyższego wygospodarowano środki w kwocie jw.
b) przeznaczenia dochodów z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej i opłat komunikacyjnych w łącznej kwocie 320.000.- zł ( szczegółowo omówiono w pkt.I, ppkt.3 lit.b i c ),
c) rozwiązać rezerwę ogólną w kwocie 100.829.- zł
OGÓLEM ZWIEKSZENIA 575.944.- zł
d) przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 "Oświata i wychowanie".
6. W związku z organizowaniem III Halowych Mistrzostw Powiatu Inowrocławskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej w dniu 15 grudnia br. dokonano zwiększenia o kwotę 324,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe", dziale 801 "Oświata i wychowanie" a zmniejszenia o ww. kwotę analogicznej pozycji w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu", dziale 926 "Kultura fizyczna i sport".
7. W celu dofinansowania dodatkowych zajęć sportowych ( tzw. sks - y ) w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Inowrocławskiego dokonano zwiększenia o kwotę
3.500,- zł planowanych wydatków w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" a zmniejszenia o ww. kwotę planowanych wydatków w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu".
8. Dyrektor PS ZOZ Inowrocław wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zakupu Wideokolonoskopu. Znając trudną sytuację Szpitala Powiatowego Zarząd postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 35.000,- zł ( środki pochodzące ze sprzedaży zlikwidowanej wiaty składowiska opału zlokalizowanej na terenie PS ZOZ ).
9. Otrzymaną kwotę 30.000,- zł.z rezerwy oświatowej subwencj i ogólnej przeznacza się na bieżącą działalność placówek oświatowych.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.116.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 120KB
  Data dodania: czwartek, 11 grudnia 2003, godz. 13:29
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.116.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 391KB
  Data dodania: czwartek, 11 grudnia 2003, godz. 13:30
  Typ MIME: application/pdf