BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533682

Data: 30 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: XVIII/119/2003
Dotyczy: propozycji Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy dotyczącej wysokości finansowania usług zdrowotnych Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004
Uchwała nr XVIII/119/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 grudnia 2003 r.


w sprawie propozycji Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy dotyczącej wysokości finansowania usług zdrowotnych Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art.3 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz.1609) i art.47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084 i Nr 111, poz.1194, Nr 145, poz.1623)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjąć stanowisko w sprawie propozycji Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy dotyczącej wysokości finansowania usług zdrowotnych Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004, będące załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwałę przekazać:
1) Ministrowi Zdrowia,
2) Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia,
3) Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu,
4) Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
5) Dyrektorowi Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie
do uchwały nr XVIII/119/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 grudnia 2003 r.Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.) zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego wykonują w szczególności obowiązki w zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonych.

W myśl art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Rada Powiatu w Inowrocławiu wykonuje uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Mając na uwadze, iż proponowana przez Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy wysokość kontraktu nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu inowrocławskiego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 9KB
  Data dodania: środa, 7 stycznia 2004, godz. 12:32
  Typ MIME: application/pdf