BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533637

Data: 25 lutego 2004 r.
Nr uchwały: XX/125/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej działań profilaktycznych i wychowawczych, mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży, podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski
Uchwała nr XX/125/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 lutego 2004 r.


w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej działań profilaktycznych i wychowawczych, mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży, podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592,z 2002 r. Nr 23,poz. 220,Nr 62 poz.558,Nr113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz.1806,z 2003 r. Nr 162,poz.1568)

Rada Powiatu
uchwala , co następuje:


§1


Przyjąć informację Zarządu Powiatu dotyczącą działań profilaktycznych
i wychowawczych, mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym
wśród młodzieży , podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


W związku z nasilaniem się wśród młodzieży zjawisk związanych z szeroko rozumianymi patologiami społecznymi szczególna rola w zakresie przeciwdziałania im przypada szkołom i placówkom opiekuńczo -wychowawczym. Właściwe rozpoznanie problemu i zastosowanie odpowiednich środków
zaradczych daje szanse i możliwość znacznego zmniejszenia skali tego negatywnego zjawiska. Przedstawiony materiał stanowić może także punkt wyjścia do określenia
wysokości nakładów finansowych niezbędnych do właściwej realizacji zagadnień związanych z przeciwdziałaniem patologiom społecznym.
Zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m. in. stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne .


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 21KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 marca 2004, godz. 10:22
  Typ MIME: application/pdf