BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541627

Data: 26 marca 2003 r.
Nr uchwały: VIII/47/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania w zakresie zadań realizowanych przez koordynatora ds. rolnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr VIII/47/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 marca 2003 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania w zakresie zadań realizowanych przez koordynatora ds. rolnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) i uchwały Nr V /31/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2003 r.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:§1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu w zakresie zadań realizowanych przez koordynatora ds. rolnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.
Plan działania na 2003 rok koordynatora stanowi integralną część sprawozdania, o którym wyżej mowa.


§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z przyjętego planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2003 roku, który zobowiązał Zarząd Powiatu do przygotowania sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa
Starostwa Powiatowego i planu działania w 2003 roku.


Starosta
Leonard Maciejewski