BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533868

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/130/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego, położonego w Kościelcu gmina Pakość
Uchwała Nr XXI/130/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego, położonego w Kościelcu gmina Pakość.

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001 r. Nr 129 poz. 1447 i Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966 ) oraz art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1683 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162 poz. 1568)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Kościelcu gmina Pakość, oznaczonego m 13, usytuowanego w budynku mieszkalnym m 71 A wraz z przynależnymi gruntami w części ułamkowej 561/11790 do powierzchni ogólnej działek o numerach ewidencyjnych 281/6 i 281/52 o łącznym areale 0,2657 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 42634.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Uchwała dotyczy lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w bloku mieszkalnym nr 71 A w Kościelcu gmina Pakość, nie objętego umową najmu, stanowiącego tzw. "pustostan". Istnieje konieczność sprzedaży w drodze przetargu ww. lokalu mieszkalnego wraz z częścią ułamkową w gruncie zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o o gospodarce nieruchomościami.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.130.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 169KB
  Data dodania: czwartek, 22 kwietnia 2004, godz. 12:27
  Typ MIME: application/pdf