BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533815

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/135/2004
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2003 rok
Uchwała Nr XXI/135/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 2004 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568), w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r., r 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r., Nr 129, poz. 1102, Nr 166, poz. 1360, Dz.U. z 2003r. Nr 86, poz. 804, Nr 60, poz. 535 i Nr 170, poz. 1652).


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2003r., stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


UzasadnienieZgodnie z art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319, z późn zm.) Rada Powiatu zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności rzecznika konsumentów.
Podstawę do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi ponadto przepis art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).
W kontekście powyższego, uważa się za zasadne zatwierdzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2003 rok.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 17KB
  Data dodania: piątek, 23 kwietnia 2004, godz. 11:20
  Typ MIME: application/pdf