BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533810

Data: 31 marca 2004 r
Nr uchwały: XXI/138/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003 - 2006
Uchwała nr XXI/138/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 2004 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003 - 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w związku z uchwałą Nr X/71/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2003 - 2006

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za rok 2003 z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003 -2006, stanowiące załącznik GO niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie

W myśl art. 4 ust. l pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m. in. w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
W związku z powyższym Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę Nr X/71/2003 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2003 - 2006.
Natomiast zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.
Ponadto uchwała nr XIX/122/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 r. określa termin przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z realizacji ww. programu.
Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przedstawia sprawozdanie za 2003 rok z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003 - 2006.
Zatem zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały od obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski