BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533665

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/145/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
Uchwała nr XXII/145/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2004 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984: Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20t13 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym Uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. ( z,późn. zm.)
poprzez:
1. przeniesienia planowanych wydatków między działami i rozdziałami,
2. dokonanie zmiany załącznika m 14 (plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ), wymienionego w § 6, ust. 1 powołanej uchwały,
3. dokonanie zmiany załącznika m 16 (planowane dochody budżetu państwa ), wymienionego w § 1, ust. 3 powołanej uchwały,
4. dokonanie zmiany załącznika m 17 ( prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne), wymienionego w §3, ust. 4 powołanej uchwały.

§2


Przyjmuje się do wiadomości dokonanie zmiany załącznika m 15 ( plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ), wymienionego w §6, ust. 2 lit. b uchwały m XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. (z późn.zm.).

§3


1. Zmiany w planach wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmieniony plan dochodów budżetu państwa stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienione prognozowane kwoty długu na 2004 r. i lata następne stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmieniony plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2004 r. i tak:

1. Przeniesień planowanych wydatków między działami i rozdziałami ( w ramach §4270 "Zakup usług remontowych" ) dokonuje się poprzez zmniejszenie o kwotę 160.000,- zł planowanych wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 "Pozostała działalność" a zwiększenie o ww. kwotę planowanych wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85410 "Internaty i bursy szkolne"
Zmiany spowodowane zostały koniecznością adaptacji pomieszczeń lewego skrzydła budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego dla Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego.
2. Na skutek konieczności wprowadzenia obowiązującej klasyfikacji budżetowej dochodów i przychodów zmianie ulegają:
a) plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
b) plan dochodów budżetu państwa,
c) plan przychodów Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
3. Zmiana załącznika "Prognozowane kwoty długu na 2004 r. i lata następne" spowodowana została koniecznością usunięcia niesłusznie wykazanych zobowiązań wymagalnych.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.145.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 50KB
  Data dodania: piątek, 28 maja 2004, godz. 08:38
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.145.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 67KB
  Data dodania: piątek, 28 maja 2004, godz. 08:38
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.145.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 54KB
  Data dodania: piątek, 28 maja 2004, godz. 08:39
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.145.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 102KB
  Data dodania: piątek, 28 maja 2004, godz. 08:39
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.145.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 52KB
  Data dodania: piątek, 28 maja 2004, godz. 08:39
  Typ MIME: application/pdf