BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533872

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/155/2004
Dotyczy: przekształcenia trzyletniego technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponad gimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające.
Uchwała nr XXIII/155/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2004 r.


w sprawie przekształcenia trzyletniego technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponad gimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, i ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. "f", ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185 Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz.
1304, Nr 203, poz. 1966) oraz art. 2c ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 122, poz.1312, Nr 104, poz. 1104, z 2001 r., Nr 111 poz.1194,Nr 144, poz. 1615,Nr 147, poz. 1644)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1. Przekształcić z dniem 1 września 2004 r. trzyletnie technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu, w publiczne trzyletnie technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych o nazwie "Technikum Uzupełniające".
2. Siedziba technikum uzupełniającego mieścić się będzie w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 25.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Przepis art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. "f'"ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późno zm.) wśród typów szkół stanowiących polski system oświaty wymienia trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia m. in. dalsze kształcenie w szkołach kończących się egzaminem maturalnym.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uruchomione zostanie technikum o profilach: samochodowym, elektrycznym, technicznym, w zależności od zainteresowania młodzieży i zgodnie z potrzebami rynku pracy.
Zgodnie z art. 2c ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. nr 12 poz. 96) z dniem 1 września 2004 r. organy prowadzące dotychczasowe technika na podbudowie szkoły zasadniczej przekształcają je w typy szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa wart. 9 ust. 1 pkt 3 lit. "f" ustawy o systemie oświaty. W myśl cytowanej wyżej ustawy uzyskano pozytywną opinię: Kuratora Oświaty, Powiatowej Rady Zatrudnienia, Powiatowego Urzędu Pracy. Przekształcenie szkoły nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski