BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 537774

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/163/2004
Dotyczy: przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Domu Dziecka w Jaksicach.
Uchwała nr XXIII/163/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2004 r.


w sprawie przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Domu Dziecka w Jaksicach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "e" oraz lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 19 pkt 4 i art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 62, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) w związku z § 42 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz. 900).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć etapowy plan działań dochodzenia do standardów w Domu Dziecka w Jaksicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Przyjęty plan działań będzie realizowany w miarę posiadanych i pozyskiwanych środków finansowych przez Powiat Inowrocławski.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z § 42 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz. 900) placówki, które nie osiągają obowiązującego standardu są zobowiązane do przygotowania etapowego planu działań dochodzenia do standardów, w wyniku, którego dom osiągnie standard w perspektywie roku 2006.
Dyrektor Domu Dziecka w Jaksicach opracowała taki program, który uwzględnia standardy określone w § 40 ust. 5-8 oraz w § 41 wyżej cytowanego rozporządzenia.
Z uwagi na fakt, iż realizacja programu naprawczego wymaga znacznych nakładów finansowych konieczne jest przyjęcie harmonogramu przez Radę Powiatu.
W związku z powyższym przedłożenie przedmiotowej uchwały obrady Rady Powiatu jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.163.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 970KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:59
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.1.163.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 54KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:59
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.163.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 64KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:59
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.163.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 51KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:59
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.163.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 160KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 13:00
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.163.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 279KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 13:01
  Typ MIME: application/pdf