BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533878

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/172/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego.
Uchwała nr XXIV/172/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 czerwca 2004 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego.

Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w związku z uchwałą Nr XIII/88/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 lipca 2003 w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :


§1


Przyjąć sprawozdanie za rok 2003 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m. in. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.
W związku z powyższym oraz na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę Nr XIII/88/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego.
Natomiast zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.
Ponadto uchwała nr XIX/122/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 r. określa termin przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z realizacji ww. programu.
Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przedstawia sprawozdanie za rok 2003 z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu inowrocławskiego.
Zatem zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal172.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 62KB
  Data dodania: poniedziałek, 5 lipca 2004, godz. 13:10
  Typ MIME: application/pdf