BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533879

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/179/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej zespół parkowo-pałacowy położonej w Kościelcu gmina Pakość.
Uchwała nr XXIV/179/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 czerwca 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej zespół parkowo-pałacowy położonej w Kościelcu gmina Pakość.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 124, poz. 1152, Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 217, poz. 2124, z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880) oraz art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu-nieruchomości zabudowanej pałacem położonej w Kościelcu gmina Pakość, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 393 o pow. 6,7685 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 45239 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Opisana w uchwale nieruchomość z dniem 1 stycznia 1999r. stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2000r., nr GKN-III-7723-1/7/00 prawo to zostało potwierdzone. Przedmiotowy teren stanowi zespół pałacowo-parkowy objęty ochroną konserwatorską.
Od 2000 r. nieruchomość stała się zbędna do prowadzenia statutowej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu. W chwili obecnej przedmiotowy obiekt jest nieużytkowany.
W świetle powyższych faktów jak i z potrzeby zagospodarowania nieruchomości, wywołanie powyższej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.179.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 105KB
  Data dodania: poniedziałek, 5 lipca 2004, godz. 10:43
  Typ MIME: application/pdf