BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533690

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/190/2004
Dotyczy: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”
Uchwała nr XXV/190/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lipca 2004 r.w sprawie: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.


Na podstawie art. 12, pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiato-wym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1


Ustala się zasady udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrówny-wanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” dla studentów studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eks-ternistycznych zameldowanych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Realizacja programu stypendialnego określonego w § 1 uzależniona jest od podpisania przez Powiat Inowrocławski z upoważnionym przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego w To-runiu umowy finansowania projektu stypendialnego.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

UZASADNIENIE
Do uchwały nr XXV/190/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lipca 2004 r.
Uchwałę podejmuje się w celu umożliwienia złożenia wniosku o środki
z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach działania
2.2 zintegrowanego programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
Stosownie do zapisów art.12, pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-dzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy między inny-mi podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.


WICESTAROSTA
Tadeusz Majewski

Załączniki:

regulamin.pdf  -> pobierz
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów
  Rozmiar: 141KB
  Data dodania: piątek, 6 sierpnia 2004, godz. 13:55
  Typ MIME: application/pdf
 
zal1.pdf  -> pobierz
Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów
  Rozmiar: 15KB
  Data dodania: piątek, 6 sierpnia 2004, godz. 13:56
  Typ MIME: application/pdf
 
zal2.pdf  -> pobierz
Oświadczenie o dochodach rodziny
  Rozmiar: 15KB
  Data dodania: piątek, 6 sierpnia 2004, godz. 13:56
  Typ MIME: application/pdf
 
zal3.pdf  -> pobierz
Zawiadomienie o przyznaniu stypendium
  Rozmiar: 8KB
  Data dodania: piątek, 6 sierpnia 2004, godz. 13:57
  Typ MIME: application/pdf
 
zal4.pdf  -> pobierz
Umow przekazywania stupendium w roku akademickim 2004/2005
  Rozmiar: 9KB
  Data dodania: piątek, 6 sierpnia 2004, godz. 13:58
  Typ MIME: application/pdf