BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533784

Data: 23 kwietnia 2003 r.
Nr uchwały: IX/54/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2002 r.
Uchwała Nr IX/54/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2002 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz w związku z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1

Przyjąć informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX/54/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


Podstawę wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy w art. 12 pkt 11 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.).
Zgodnie z powołanymi przepisami Rada Powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje właściwego inspektora o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski