BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533835

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/196/2004
Dotyczy: przyjęcia stanowiska o dramatycznej sytuacji ekonomiczno - finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i prognozach jego funkcjonowania w IV kwartale 2004 roku.
Uchwała nr XXVI/196/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.


w sprawie przyjęcia stanowiska o dramatycznej sytuacji ekonomiczno - finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i prognozach jego funkcjonowania w IV kwartale 2004 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art.3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz.1609 oraz Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146, poz. 1546) i art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr III, poz.1194 i Nr 145, poz. 1623)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć stanowisko o dramatycznej sytuacji ekonomiczno - finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i prognozach jego funkcjonowania w IV kwartale 2004 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwałę przekazać:
1) Ministrowi Zdrowia,
2) Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia,
3) Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu,
4) Marszałkowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
5) Dyrektorowi Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.) organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego i Narodowy Fundusz Zdrowia wykonują w szczególności obowiązki w zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonych.
W myśl art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Rada Powiatu w Inowrocławiu wykonuje uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
Brak decyzji centralnych w sprawie uregulowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia należności za wykonane w okresie ośmiu miesięcy bieżącego roku usługi ponadlimitowe w kwocie ok. 10,5 mln złotych (w tym 6,8 mln zł wydatkowanych przez PS ZOZ w Inowrocławiu na leczenie pacjentów w stanach zagrożenia życia) jest bezpośrednią przyczyną zapaści finansowej szpitala. Dramatyczna sytuacja prowadzi w konsekwencji do ograniczania przyjęć pacjentów i grozi zamknięciem 14 (na 18 funkcjonujących) oddziałów szpitalnych.
Z uwagi na powyższe PS ZOZ w Inowrocławiu nie będzie w stanie zagwarantować bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego.
Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.196.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 170KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 13:39
  Typ MIME: application/pdf