BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531804

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/204/2004
Dotyczy: ustanowienia zabezpieczenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 3.000.000,- zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Uchwała nr XXVI/204/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie ustanowienia zabezpieczenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 3.000.000,- zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "c" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ), art.48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) w związku z uchwałą nr XXIV /177 /2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


U stanowić zabezpieczenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 3.000.000,- zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


W dniu 23 czerwca 2004 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę nr XXIV/177/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. Otrzymanie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3.000.000,- zł uwarunkowane jest ustanowieniem stosownego zabezpieczenia. Zabezpieczenie to stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).


Starosta
Leonard Maciejewski