BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531812

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/206/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
Uchwała nr XXVI/206/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 261istopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym Uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. ( z późn. zm.) w sposób następujący:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 "Dochody" kwotę ,,81.573.907,- zł" zastąpić kwotą ,,82.029.095,- zł"
- w § 1 ust. 2 lit.a "dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami" kwotę ,,7.863.262,- zł" zastąpić kwotą ,,7.936.262,- zł"
- w § 1 ust.2 lit.e "subwencje" kwotę " 42.171.379,- zł" zastąpić kwotą ,,42.289.797,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "Wydatki" kwotę ,,84.573.907,- zł" zastąpić kwotą ,,85.029.095,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,79.925.016,- zł" zastąpić kwotą ,,80.533.768,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt.1lit.a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,54.513.114,- zł" zastąpić kwotą ,,54.920.194,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt. 1lit.b "dotacje"kwotę ,,1.671.839,- zł" zastąpić kwotą ,,1.684.089,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,4.648.891,- zł" zastąpić kwotą ,,4.495.327,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt.2Iit.a "wydatki inwestycyjne" kwotę ,,4.648.891,- zł" zastąpić kwotą ,,4.495.327,- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Dokonać zmiany załącznika m 11 (plan przychodów i wydatków środków specjalnych), wymienionego w § 5, ust. 1 powołanej uchwały.

§3


1. Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmieniony zbiorczy plan przychodów i wydatków środków specjalnych stanowi załącznik m 3 do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2004 r. i tak:
I. DOCHODY I WYDATKI
1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I-3011 140/2004 z dnia 31 sierpnia br. dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 73.000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych funkcjonariuszy oraz świadczeń rocznych w zamian za emeryturę.
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia o kwotę 118.418,- zł części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usuniecie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych, dokonuje się zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego".
O ww. kwotę zwiększa się planowane wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie", z czego:
- rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 70.418,- zł na dofinansowanie remontu II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu,
- rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" o kwotę 48.000,- zł na dofinansowanie remontu Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
3. W wyniku zawartej umowy współpracy z Firmą Sport - Premium Sp. z 0.0. w br. do budżetu powiatu wpłynie kwota 2.250,- zł (premia) z przeznaczeniem na pomoc dla szkolnych organizacji sportowych. W związku z tym, dokonuje się zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów w § 2700 "Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł", rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu", dziale 926 "Kultura fizyczna i sport".
O ww. kwotę zwiększa się planowane wydatki w dziale i rozdziale j. w.
4. W związku z przekształceniem Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku w filię Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie (Uchwała nr XXII/143/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 kwietnia 2004 r.) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej w filię Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu (Uchwała nr XXIII/164/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 26 maja 2004 r.) dokonuje się korekty planów finansowych ww. domów.
W wyniku ww. przekształceń pozyskano oszczędności w kwocie 38.480,- zł (tj. zmniejszono planowane wydatki).
O powyższą kwotę zmniejsza się planowane dochody w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej", § 0830 "Wpływy z usług" (plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie) z uwagi na stwierdzone niewykonanie zaplanowanych dochodów z odpłatności mieszkańców.
5. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tyto wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 300.000,- zł ( dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75020 "Starostwa powiatowe") z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na zakup druków komunikacyjnych - 250.000,- zł oraz tablic rejestracyjnych - 50.000,- zł (dział i rozdział jw.).
6. Celem zabezpieczenia środków na zwrot ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Inowrocławskiego znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie powiatów Sępoleńskiego, Bydgoskiego, Wąbrzeskiego dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze" poprzez zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł poz. "Świadczenia społeczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego".
7. Zapisane w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdziale 85141 "Ratownictwo medyczne" planowane wydatki w kwocie 110.688,- zł (dotacja Wojewody) na działalność
Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (plan finansowy Starostwa Powiatowego) przenosi się do planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W rozdziale tym dokonuje się również przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie o kwotę 30.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a utworzenie na ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych".
8. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 166.500,- zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci strukturalnej połączeń komputerowych w budynku Starostwa Powiatowego. Dokumentacja ta jest niezbędna dla sporządzenia Studium Wykonalności oraz wniosku o sfinansowanie 75% wydatków na tę inwestycję z funduszy unijnych - kwota 6.500,- zł - dotację celową dla Szpitala Powiatowego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup aparatu RTG - tor wizyjny - ramię C na blok operacyjny chirurgii urazowej 160.000,- zł
9. Celem zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 70.740,- zł poz. "Zakup usług remontowych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników". Przesunięte środki z poz. "Zakup usług remontowych" będą rekompensowane z przychodów środka specjalnego.
10. W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie placówek oświatowych i edukacyjnych na łączną kwotę 1.010.771,-zł, która dotyczy:
a) wypłaty nauczycielom wyrównań za okres od 1.01. - 30.06.br. wprowadzonej podwyżki wynagrodzeń (Karta Nauczyciela) - kwota 372.650,- zł (wynagrodzenia z pochodnymi),
b) uzupełnienia brakujących środków w placówkach oświatowych i edukacyjnych na:
- zakup energii - kwota 323.656,- zł
- opłaty za usługi łączności, wywóz nieczystości itp. - kwota 72.818,- zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w ZSP w Kościelcu) - 9.000,- zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - kwota 44.565,- zł
c) usunięcia awarii sieci wodociągowej wewnętrznej w ZSP Nr 1 i II LO, sieci wodociągowej zewnętrznej w CKU, sieci elektrycznej w III LO oraz naprawy dachów w ZSP Nr 3 i ZSP w Kruszwicy - kwota 52.000,- zł
d) uzupełnienia brakujących środków na remonty w CKP i II LO - kwota 136.082,- zł (remonty w części finansowane z subwencji oświatowej otrzymanej na usuniecie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół)
dokonuje się zwiększenia budżetu placówek oświatowych i edukacyjnych o kwotę 320.064,- zł ( środki pochodzą z zadania budowa Pawilonu w DPS Ostrowo).
Pozostałą kwotę tj .690.707,- zł wygospodarowano poprzez przeniesienia w ramach budżetu placówek oświatowych i edukacyjnych ( m.in. zdjęto zadanie pn. "adaptacja pomieszczeń lewego skrzydła budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego dla Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego - kwota 250.000,- zł).
II. ŚRODKI SPECJALNE
W wyniku złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych wniosków o zmiany planów przychodów i wydatków środków specjalnych dokonano ich aktualizacji. W związku z powyższym skorygowano również zbiorczy plan przychodów i wydatków środków specjalnych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.206.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 103KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 14:13
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.206.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 484KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 14:13
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.206.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 177KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 14:14
  Typ MIME: application/pdf