BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533628

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/213/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
Uchwała nr XXVII/213/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 października 2004 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym Uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. ( z późn. zm.) w sposób następujący:
1. w dochodach budżetowych:
- w §1 ust. 1 "Dochody" kwotę ,,82.029.095,- zł" zastąpić kwotą ,,82.513.566,- zł"
- w § 1 ust. 2 lit.a "dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami" kwotę ,,7.936.262,- zł" zastąpić kwotą ,,7.938.624,- zł"
- w § 1 ust.2 lit.b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" kwotę ,,12.228.216,- zł "zastąpić kwotą ,,12.233.566,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "Wydatki" kwotę ,,85.029.095,- zł" zastąpić kwotą ,,85.513.566,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,80.533.768,- zł" zastąpić kwotą ,,80.997.239,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,4.495.327,- zł" zastąpić kwotą ,,4.516.327,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt.2Iit.a "wydatki inwestycyjne" kwotę ,,4.495.327,- zł" zastąpić kwotą ,,4.516.327,- zł" Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


1. Dokonać zmiany załącznika nr 11 (plan przychodów i wydatków środków specjalnych) i nr 12 (plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych), wymienionych w §5 powołanej uchwały.
2.Dokonać zmiany załącznika nr 14 ( plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wymienionego w §6 powołanej uchwały.

§3


1. Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmieniony zbiorczy plan przychodów i wydatków środków specjalnych stanowi załącznik m 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmieniony zbiorczy plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych stanowi załącznik m 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmiany w planach przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2004 r. i tak:
I. DOCHODY I WYDATKI
1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I-3011/42/2004 z dnia 17 września br. i Nr WFB.I-3011/43/2004 z dnia 20 września br. dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" o łączna kwotę 7.262,- zł z czego:
- rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę 5.000,- zł na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Jaksicach,
- rozdział 85216 "Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze" o kwotę 2.262,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Na skutek zawartego porozumienia z Gminą i Miastem Janikowo w sprawie przekazania Powiatowi Inowrocławskiemu środków finansowych w kwocie 7.000,- zł na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego przez PS ZOZ Inowrocław dla Oddziału Chirurgii II Szpitala Powiatowego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu dokonuje się zwiększenia o w/w kwotę planowanych dochodów i wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdziale 85111 "Szpitale ogólne".
3. Wprowadza się ponadplanowe dochody z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 146.000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na:
a) zakup oleju opałowego ( wzrost cen) przez:
- Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu -. 12.000,- zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku - 50.000,- zł
- Dom Pomocy Społecznej w Warzynie - 30.000,- zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie - 5.000.- zł
razem 97.000,- zł
b) zakup pieca miałowego przez Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie (posiadany uległ awarii) - kwota 14.000,- zł
c) uzupełnienie brakujących środków na zakup energii przez Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu - kwota 5.000,- zł
d) dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu pensjonariuszy przez Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie - kwota 30.000,- zł .
4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w Starostwie Powiatowym (rozdział 75020) poprzez zmniejszenie o kwotę 40.000,- zł poz. "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" a zwiększenie poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 30.000,- zł i "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" o 10.000,- zł. Przeniesione środki przeznaczone zostaną na zakup powielacza cyfrowego (urządzenie do powielania dużej ilości druków) oraz na uregulowanie faktur za przygotowanie danych do przeniesienia z systemu "Rejestr -Pojazdy" do systemu "Pojazd".
5. W związku z przekształceniem Domu Dziecka w Gniewkowie w filię Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu (uchwała nr XXV/184/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lipca 2004 r.) dokonuje się zmiany planów finansowych ww. jednostek poprzez zmniejszenie planowanych wydatków Domu Dziecka w Gniewkowie (do wysokości ich zrealizowania) w:
- rozdziale 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o łączną kwotę 269.926,- zł,
- rozdziale 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" o kwotę 8.860,- zł i przeniesienie tych kwot do planu finansowego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu (w rozdziałach jw.).
6. Na skutek zawartego porozumienia z Powiatem Toruńskim w sprawie przekazania Powiatowi Inowrocławskiemu środków z funduszy unijnych na wypłatę stypendiów uczniowskich - kwota 312.363,- zł i ich obsługę - kwota 11.846,- zł dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. o łączną kwotę 324.209,- zł.
II. ŚRODKI SPECJALNE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE
W wyniku złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych wniosków o zmiany planów przychodów i wydatków środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych dokonano ich aktualizacji. W związku z powyższym skorygowano zbiorcze plany przychodów i wydatków środków specjalnych ( załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) i gospodarstw pomocniczych (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).
III. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Na skutek wprowadzenia faktycznej kwoty stanu środków pieniężnych ( stan na 1.01.2004 r.,) oraz zwiększenia przychodów (tytułem naliczonych odsetek na rachunku bankowym oraz otrzymanych dodatkowych środków z Funduszu Wojewódzkiego ), dokonano zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wprowadzone zmiany obrazuje załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.213.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 109KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 11:20
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.213.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 113KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 11:20
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.213.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 199KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 11:21
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.213.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 79KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 11:21
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.213.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 321KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 11:35
  Typ MIME: application/pdf