BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533869

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII/219/2004
Dotyczy: zmiany uchwały nr XXVI/200/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwala nr XXVIII/219/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 2004 r.


zmieniająca uchwałę nr XXVI/200/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz. 1055) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz.1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800 z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz.844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228. poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001 ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonać przeniesienia środków pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w następujący sposób: ze środków przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych przenieść kwotę 19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) i kwotę 6.000 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych) z puli przeznaczonej na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

§2


W uchwale nr XXVI/200/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 1 pkt 3 ppkt 1, ppkt 3) i ppkt 4) otrzymują brzmienie:

,,1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych: 250.400 zł
3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 375.000 zł
4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 1.013.265 zł"

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie
do uchwały nr XXVIII/219/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 2004 r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwróciła się z pismem o dokonanie przeniesienia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej. Zaproponowała, aby przenieść z innych zadań kwotę 25.000 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W wyniku przeniesienia kwota określona uchwałą Rady Powiatu nr XXVI/200/2004 z dnia 29 września 2004 roku na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych zmniejszy się z 1.032.265 zł na kwotę 1.013.265 zł, kwota dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zmniejszona zostanie z kwoty 256.400 zł do kwoty 250.400 zł. Po powyższych przeniesieniach kwota na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zwiększona zostanie z 350.000 zł na 375.000 zł.
Powyższe przeniesienie jest konieczne do zrealizowania wniosków o pomoc w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Zasadność wywołania niniejszej uchwały wynika z przepisów art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjecie uchwały Rady Powiatu w tym względzie.

STAROSTA
Leonard Maciejewski