BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531991

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII/220/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałami w pomieszczeniu przynależnym, gruncie oraz drodze dojazdowej położonych w Orłowie gmina Inowrocław
Uchwała nr XXVIII/220/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałami w pomieszczeniu przynależnym, gruncie oraz drodze dojazdowej położonych w Orłowie gmina Inowrocław.


Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 126, poz. 1070; Nr 130, poz. 1112; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1682; Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15; Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874; Nr 124, poz. 1152; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 141 poz. 1492; oraz art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1683; Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568;)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyrazić zgodę na zbycie lokali mieszkalnych wraz z gruntem i pomieszczeniem przynależnym, położonych w Orłowie gmina Inowrocław, usytuowanych na działce nr 75/28 o pow. 0,2013 ha wraz z udziałem w drodze dojazdowej stanowiącej działkę nr 75/33 o pow. 0,1075 stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 46038 oraz przyznać pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych ich najemcom.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/220/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 2004 r.


Nieruchomość objęta uchwałą położona w Orłowie gmina Inowrocław składa się z działki nr 75/28 o pow. 0,2013 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz pomieszczeniami przynależnymi a także działki nr 75/33 o pow. 0,1075 ha będącej drogą dojazdowa.
Nieruchomość ta jest własnością Powiatu Inowrocławskiego i wpisana jest w KW nr 46038.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. daje możliwość sprzedaży nieruchomości przez powiat oraz przyznania pierwszeństwa nabycia lokali ich najemcom.
Zasady zbywania lokali mieszkalnych określone zostały w uchwale nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców oraz uchwale nr XXVII/212/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu wyraża rada powiatu.
Dotychczasowi najemcy wyrażają chęć nabycia lokali mieszkalnych wraz z udziałem w drodze dojazdowej.
W świetle powyższych faktów jak i z potrzeby lepszego zagospodarowania nieruchomości wywołanie powyższej uchwały jest zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski