BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533679

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII/224/2004
Dotyczy: zmiany uchwały nr X/59/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego.
Uchwała nr XXVIII/224/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 2004 r.


w sprawie zmiany uchwały nr X/59/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego.

Na podstawie art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 3, art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264 oraz z 2004r. Nr 47, poz.448)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale nr X/59/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia' dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego, §1 otrzymuje następujące brzmienie:
"Ustalić miesięczne wynagrodzenie dla Pana Leonarda Maciejewskiego Starosty Inowrocławskiego w wysokości:
1. wynagrodzenie zasadnicze - 4.682,00 zł
2. dodatek funkcyjny - 1.775,00 zł
3. dodatek za wieloletnią pracę 20% - 936,40 zł
4. dodatek specjalny 40% - 2.582,80 zł
Łącznie wynagrodzenie wynosi - 9.976,20 zł słownie: (dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 20/100)."

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2004 r.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zmiana wysokości wynagrodzenia Starosty Inowrocławskiego jest dokonana zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 33, poz. 264 oraz z 2004 r. Nr 47, poz. 448 ). Zgodnie z w/w rozporządzeniem osoba zatrudniona na stanowisku starosty w powiecie ma prawo do wynagrodzenia miesięcznego, na które składają się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę, a także dodatek specjalny stanowiący integralny element wynagrodzenia.
Z tabeli stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia wynika, że Starosta w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości od 3.910 zł do 5.050 zł, dodatku funkcyjnego w wysokości od 1.340 zł do 1.860 zł oraz zgodnie z § 7 cyt. rozporządzenia staroście przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Pracownikowi samorządowemu przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę, którego wysokość uzależniona jest od długości wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia pracownika oraz innych okresów, jeżeli z odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Od 2002 r. tj. wyboru Pana Leonarda Maciejewskiego na Starostę Inowr9cławkiego i ustalenia uchwałą nr 11/15/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego oraz uchwałą nr X/59/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego, kwota wynagrodzenia nie była zwiększana.
Ustalone zgodnie z w/w rozporządzeniem wynagrodzenie wzrasta o około 3 % do wysokości wynagrodzenia Starosty Inowrocławskiego ustalonego w/w uchwałami oraz nie przekracza maksymalnej kwoty, o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka