BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533659

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXX/233/2004
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów"
Uchwała nr XXX/233/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".


Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

W "Regulaminie udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2004/2005", stanowiącym załącznik do uchwały nr XXV/190/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów", z poźn.zm., §3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
,,4. Stypendium wypłacane jest w okresie nie dłuższym niż. 10 miesięcy, tj. od października 2004 r. do lipca 2005 r. w wysokości 200,- zł miesięcznie."

§2

Do "Regulaminu" wymienionego w § 1 niniejszej uchwały dodaje się § 9 w brzmieniu:
"§ 9 Wypłata stypendiów następuje po podpisaniu przez Powiat Inowrocławski umowy ze studentem, której wzór stanowi załącznik 1 d do Regulaminu"

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Uzasadnienie
do uchwały nr XXX/233/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.


Uchwałą nr XXV/190/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. Rady Powiatu w Inowrocławiu ustalono zasady udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".
Załącznik do tej uchwały stanowił "Regulamin udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2004/2005", który uległ zmianie na podstawie uchwały nr XXVI/190/2004 z dnia 29 września 2004 r.
Z powodu kolejnych zmian zasad realizacji udzielania i rozliczania stypendiów, uchwałę niniejszą podejmuje się w celu modyfikacji opracowanego uprzednio regulaminu w sposób wskazany przez koordynatora.
Stosownie do zapisów art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy między innymi podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-233.pdf  -> pobierz
umowa przekazywania stypendium w roku akademickim 2004/2005
  Rozmiar: 83KB
  Data dodania: środa, 5 stycznia 2005, godz. 10:49
  Typ MIME: application/pdf