BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 472816

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXI/241/2005
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała nr XXXI/241/2005
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2005 r.


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. a samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. a drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W uchwale nr XXIII/168/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Nr 87, poz. 1513 z dnia 4 sierpnia 2004 r.) wprowadza się następującą zmianę:

w § 4 ust. 1 pkt. 4 wyrazy „2,00 zł/dziennie” zastąpić wyrazami „0,40 zł/dziennie”.


§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Uzasadnienie do uchwały nr XXXI/241/2005
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2005 r.


Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Do Starosty Inowrocławskiego wpłynęły wnioski od Kujawskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Handlowców w Inowrocławiu oraz indywidualnych handlowców w sprawie obniżenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na tymczasowe stoisko handlowe.
Mając na uwadze możliwość poszerzenia oferty handlowej poprzez obniżenie wysokości opłaty, podjęcie proponowanej uchwały jest uzasadnione.


STAROSTA
Leonard Maciejewski