BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533774

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXI/242/2005
Dotyczy: zamiaru likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu
Uchwała nr XXXI/242/2005
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2005 r.


w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) w związku z art. 59 ust 1 i 2, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19,
poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Podjąć zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2005 r. Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a

§2


1. Zawiadomić o zamiarze likwidacji, o której mowa w §1: rodziców uczniów, Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenie tego typu placówek.

2. Wystąpić z wnioskiem do Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty o zaopiniowanie zamiaru likwidacji Bursy, o której mowa w § 1.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
Uzasadnienie
do uchwały nr XXXI/242/2005
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2005 r.


Propozycja likwidacji z dniem 31 sierpnia 2005 r. Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a jest elementem strategii mającej na celu zracjonalizowanie sieci placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Jednocześnie likwidacja bursy spowoduje możliwość pełnego wykorzystania obiektu dla potrzeb Starostwa Powiatowego i jego jednostek organizacyjnych.
W chwili obecnej Powiat Inowrocławski dysponuje 2 bursami i 3 internatami. Są to dwie bursy w Inowrocławiu oraz trzy internaty znajdujące się w Kościelcu, Kruszwicy i Kobylnikach. Łączna liczba miejsc przewyższa aktualne zapotrzebowanie uczniów. Likwidacja bursy nie spowoduje zatem trudności z otrzymaniem miejsc dla wszystkich potrzebujących. Wychowankom z likwidowanej Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu zaproponowana zostanie możliwość zakwaterowania w Bursie Szkolnej Nr 1 - Zakładzie Budżetowym przy ul. Narutowicza 34 w Inowrocławiu. Bursa ta dysponuje odpowiednio wyposażonymi pokojami noclegowymi, węzłami sanitarnymi, miejscami do nauki oraz wypoczynku (świetlica, siłownia) a także stołówką z zapleczem kuchennym.
Przeprowadzenie powyższej koncepcji spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania powiatowych placówek zapewniających opiekę i wychowanie ucznia w okresie pobierania nauki. W bursie zatrudnionych jest 15 pracowników (w tym 4 na etatach pedagogicznych) w związku z powyższym poczynione zostaną starania, aby większość pracowników znalazła pracę w jednostkach powiatu.
Podjęcie przedłożonej uchwały rozpoczęłoby proces likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu. Po powiadomieniu rodziców, uczniów, organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia placówek tego typu oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, Rada Powiatu byłaby władna podjąć uchwałę o jej likwidacji.
Uwzględniając powyższe zgodnie z art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 59 ust. 1 i 5 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski