BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533629

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/250/05
Dotyczy: zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr XXXII/250/05
Rady powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 lutego 2005 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 19, art. 40, art. 42 ust. l i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1] )

uchwala się, co następuje:

§1


W Statucie Powiatu Inowrocławskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 1999 r. Nr 50, poz. 445 i 446, z 2002 r. Nr 31, poz. 571 i Nr 120, poz. 2448 oraz z 2003 r. Nr 130, poz.1847) w § 31 wprowadzić następujące zmiany:
l) dodać nowy ust. 1 o następującym brzmieniu:
,,1. Głosowanie może być: jawne, jawne imienne, tajne.";
2) dotychczasowe oznaczenia ust. 1-7 otrzymują odpowiednio oznaczenie ust.2-8;
3) po ust. 8 dodać kolejny ust. 9 o następującym brzmieniu:
,,9. Głosowanie jawne imienne odbywa się na wniosek podmiotów wymienionych w § 25 ust. 1 Statutu, zgłoszony na piśmie przewodniczącemu obrad. Przewodniczący obrad wyczytuje z listy obecności nazwiska radnych, którzy głosują: "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się", co zostaje odnotowane w protokole obrad."

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.


Uzasadnienie


W dniu 13 stycznia 2005 r. klub radnych "Porozumienie Samorządowe" złożył wniosek do Rady Powiatu Inowrocławskiego o dokonanie zmian w statucie Powiatu Inowrocławskiego.
Proponowana zmiana Statutu ma na celu zapewnienie możliwości głosowania przez radnych w formie głosowania jawnego imiennego. Ten sposób głosowania, dotychczas nie ujęty w Statucie Powiatu Inowrocławskiego, jest stosowany przez organy stanowiące innych jednostek samorządu terytorialnego.
Konsekwencją wyżej wymienionej zmiany jest w szczególności potrzeba dodania w § 31 nowego ust. 1 oraz ust. 9, który ujmuje inicjatywę takiego głosowania oraz jego przebieg.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 1, art. 19, art. 40, art. 42 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ). Przepisy te w szczególności stanowią, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady określa statut.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka