BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533623

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/253/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2004.
Uchwała Nr XXXIII/253/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] ) oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.[2] )

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2004, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703.


Przewodnicz±ca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm). Przepisy te stanowią, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Ponadto art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) stanowi, że kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

sprawozdanie.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 162KB
  Data dodania: czwartek, 5 maja 2005, godz. 12:25
  Typ MIME: application/pdf