BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541618

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/258/05
Dotyczy: przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2004 rok.
Uchwała nr XXXIII/258/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.[l] ) w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 z późn.zm.[2] )

uchwala się co następuje:

§1


Przyjąć roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji, ze swojej działalności, a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2004 rok, stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Określić istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, polegające na:
- wzroście dynamiki przestępstw kryminalnych,
- postępującym zagrożeniu młodzieży szkolnej przestępczością narkotykową,
- niskiej wykrywalności przestępstw związanej z kradzieżą samochodów.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[l] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.
1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 115, poz. 996, Nr 19, poz. 185, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 81, poz.. 731, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
Nr 137, poz. 1302, Nr 113 poz. 1070, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 90, poz. 844, Nr 130, poz. 1190, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r., Nr 179, poz. 1842, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późn.zm.) oraz art. 10 ust 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58). Zgodnie z art. 10 ust 1 i 3 w/w ustawy Komendant Powiatowy Policji jest zobowiązany złożyć roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Radzie Powiatu, która na tej podstawie może określić w drodze uchwały istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.258.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 957KB
  Data dodania: wtorek, 17 maja 2005, godz. 13:58
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.258.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,6MB
  Data dodania: wtorek, 17 maja 2005, godz. 14:00
  Typ MIME: application/pdf