BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533863

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/259/05
Dotyczy: przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2004 roku.
Uchwała nr XXXIII/259/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2004 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [l] ) w związku z art. 14 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1230 z pózn.zm.[2] )

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2004 roku, stanowiącą załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Określić istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego polegające na:
1) zwiększeniu się ilości interwencji straży pożarnych w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń.
2) utrzymywaniu się w dalszym ciągu dużej ilości zdarzeń komunikacyjnych (wypadków drogowych).
3) bardzo wysokiej ilości interwencji na terenie miasta Inowrocławia (prawie 50% ogólnej ilości zdarzeń).

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r., Nr 59, poz. 516 i Nr 166 poz. 1609.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm. i art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1230 z późn.zm.). Przepisy te stanowią, iż Rada Powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu. Rada Powiatu na podstawie tej informacji może określić w drodze uchwały istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.259.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 807KB
  Data dodania: czwartek, 12 maja 2005, godz. 11:12
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.259.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 812KB
  Data dodania: czwartek, 12 maja 2005, godz. 11:13
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.259.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 752KB
  Data dodania: czwartek, 12 maja 2005, godz. 11:14
  Typ MIME: application/pdf