BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533607

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/268/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003 -2006" z uwzględnieniem realizacji Programów Europejskiego Funduszu Społecznego za rok 2004.
Uchwała nr XXXIV/268/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003 -2006" z uwzględnieniem realizacji Programów Europejskiego Funduszu Społecznego za rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [l] ) w związku z uchwałą nr X/71/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003-2006",

uchwala się, co następuje:

§2


Przyjąć sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003-2006" z uwzględnieniem realizacji Programów Europejskiego Funduszu Społecznego za rok 2004, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127J., Nr 200, poz. J.688 i Nr 214, poz. J.806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


W myśl art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z późno zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
W związku z powyższym Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę nr X/71/2003 z dnia 28 maja 2003r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003-2006".
Natomiast zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późno zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.
Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przedstawia sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003 -2006" z uwzględnieniem realizacji Programów Europejskiego Funduszu Społecznego za rok 2004.
Zatem zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.268.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,0MB
  Data dodania: wtorek, 24 maja 2005, godz. 14:12
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.268.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,2MB
  Data dodania: wtorek, 24 maja 2005, godz. 14:14
  Typ MIME: application/pdf