BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533860

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/270/05
Dotyczy: przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok.
Uchwała nr XXXIV/270/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.


w sprawie przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1] ) oraz art. 12a ust.3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.[2] )

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć "Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 100, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382, Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 208, poz. 2020, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Zgodnie z wymogami ustawowymi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu przedłożył Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2004 r.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90,
poz. 575 z późn. zm.).
Przepisy te stanowią, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m. in. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu, jak również, że rada powiatu (...) przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje właściwego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.270.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,7MB
  Data dodania: środa, 25 maja 2005, godz. 08:21
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.270.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,0MB
  Data dodania: środa, 25 maja 2005, godz. 08:23
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.270.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,3MB
  Data dodania: środa, 25 maja 2005, godz. 08:25
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.270.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,5MB
  Data dodania: środa, 25 maja 2005, godz. 08:27
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.270.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,4MB
  Data dodania: środa, 25 maja 2005, godz. 08:29
  Typ MIME: application/pdf