BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519418

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/271/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2004 r.
Uchwała nr XXXIV/271/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2004 r.

Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] )

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2004 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr .162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Rada Powiatu W Inowrocławiu jako jeden z elementów planu pracy Rady wskazała w uchwale nr XXIX /227/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2005 r. - przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2004 r.
Do dnia znowelizowania ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (j. t. z 1999 r., Dz. U. Nr 66, poz. 752 z późn. zm.) podstawę do podejmowania przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu stanowił art. 39 a ust. 3 i 4, zgodnie z którym Rada posiadała uprawnienie do rozpatrywania informacji właściwego lekarza weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu. W związku z tą informacją Radzie Powiatu służyło prawo do określania, w drodze uchwały, kierunków działanie właściwego lekarza weterynarii, w celu zapewnienia na danym obszarze należytego stanu bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego.
Z dniem 13 lutego 2002 r,. przepis ten uległ zmianie i w chwili obecnej art. 39 a ust. 4 stanowi wyłącznie, iż lekarz weterynarii raz na rok, a na żądanie w każdym czasie, przekazuje staroście informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu.
W związku z powyższym, celem zapewnienia realizacji planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu przedkłada niniejszym sprawozdanie zawierające informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.271.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 585KB
  Data dodania: środa, 25 maja 2005, godz. 09:06
  Typ MIME: application/pdf