BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533772

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/272/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo.
Uchwała nr XXXIV/272/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1) oraz art. 13 ust. 1, ust. 4, art. 37 ust. 1, art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 )

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej pałacem położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, stanowiącej obszar o pow. 4,7500 ha obejmujący działki o numerach ewidencyjnych: 69/5 o pow. 0,8400 ha zapisanej w KW nr 45132, nr 69/7 o pow. 0,0600 ha zapisanej w Kw nr 42301, 70/3 o pow. 0,5400 ha, zapisanej w KW nr 42301,7012 o pow. 3,3100 ha, zapisanej w KW nr 32188.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Opisana w uchwale nieruchomość z dniem 01 stycznia 1999 r. stała się z mocy prawa, mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2001 r. nr GKN-III-1/3/01 prawo to zostało potwierdzone. Przedmiotowy teren stanowi zespół pałacowo-parkowy wpisany do rejestru zabytków i objęty strefą "A" ochrony konserwatorskiej. Według opinii Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy przedmiotowa nieruchomość winna być zachowana w całości i koncepcja podziału nieruchomości została zaopiniowana negatywnie. Na nieruchomości funkcjonuje obecnie Filia Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, lecz część obszaru nie jest w pełni wykorzystana. Po przemieszczeniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wraz z personelem oraz mieniem ruchomym do innych tego typu placówek istniejących w Powiecie Inowrocławskim, zbycie nieruchomości w całości będzie uzasadnione. W świetle powyższych faktów jak i z potrzeby zagospodarowania nieruchomości wywołanie uchwały jest zasadne.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), z którego to artykułu wynika kompetencja Rady Powiatu do stanowienia zasad zbywania nieruchomości w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782). Przepis art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w stosunku do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków nakłada obligatoryjny obowiązek udzielenia 50 % bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.272.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 105KB
  Data dodania: środa, 25 maja 2005, godz. 09:30
  Typ MIME: application/pdf