BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531970

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/63/2003
Dotyczy: utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Uchwała Nr X/63/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 maja 2003 r.


w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ust. 2, pkt 1 i ust. 5a w związku z art. 62, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz.1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362; Nr 113, poz. 984 i Nr 141 poz.
1185)


Rada Powiatu
uchwala co następuje:


§1


l. Utworzyć z dniem 1 września 2003 r. 3 - letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum.
2. Siedziba Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mieścić się będzie w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 20.

§2


Włączyć Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

§3


Zasady organizacyjne Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych określa Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Utworzenie 3 - letniego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych stanowi konsekwencję dokonujących się przemian programowych i strukturalnych w systemie polskiej edukacji. Nowy typ szkół jakimi są gimnazja opuszczają pierwsze roczniki absolwentów.
W związku z tym uzasadnione jest powołanie 3 - letniego Liceum, w którym podejmą i kontynuować będą dalszą naukę ci, z pośród absolwentów gimnazjów, którzy z przyczyn ekonomicznych bądź losowych nie mogą kształcić się w systemie dziennym.
Powołanie Liceum w Kruszwicy powinno umożliwić zdobycie wykształcenia średniego zwłaszcza mieszkańcom samego miasta, jak i terenów położonych w jego otoczeniu.
Kadra pedagogiczna oraz baza dydaktyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, którego częścią integralną będzie powołane Liceum zapewni właściwą realizację założeń programowych.
Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski