BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521752

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/305/05
Dotyczy: utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006.
Uchwała nr XXXVI/305/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006.

Na podstawie art. 4 ust. l pkt.l i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1])

uchwala, co następuje:

§1


Ustalić Regulamin udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Stypendia, o których mowa w §l finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

§3


Regulamin obowiązuje dla stypendiów przyznawanych na rok szkolny 2005/2006.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Powiat Inowrocławski uczestniczy w Działaniu 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego " Wyrównywanie szans edukacyjnych" poprzez programy stypendialne, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. Regulamin określa warunki pozwalające przyznanie stypendiów, rodzaj wydatków ponoszonych przez ucznia, a które mogą być refundowane w ramach przyznawanego stypendium oraz sposób przyznawania stypendiów. Rada Powiatu Toruńskiego, jako koordynator programu stypendialnego dla województwa Kujawsko - Pomorskiego uchwaliła ramowy regulamin będący podstawą do opracowania regulaminów przez poszczególne powiaty województwa.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który mówi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej oraz art. 12 pkt 10a powyższej ustawy w myśl, którego do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r-1.305.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 218KB
  Data dodania: poniedziałek, 30 stycznia 2006, godz. 08:23
  Typ MIME: application/msword
 
zal.r-2.305.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 153KB
  Data dodania: poniedziałek, 30 stycznia 2006, godz. 08:45
  Typ MIME: application/msword
 
zal.r.3.305.prn  -> pobierz
  Rozmiar: 431KB
  Data dodania: środa, 5 lipca 2006, godz. 09:00
  Typ MIME: application/octet-stream