BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 537780

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/308/05
Dotyczy: oceny stanu realizacji "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004 - 2014" po roku jej funkcjonowania.
Uchwała nr XXXVI/308/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie oceny stanu realizacji "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004 - 2014" po roku jej funkcjonowania.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1])

uchwala się co następuje:

§1


Przyjąć informację dotyczącą oceny stanu realizacji "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004-2014" po roku jej funkcjonowania.

§2


Zobowiązać Zarząd Powiatu do przedłożenia Radzie Powiatu, po upływie roku kolejnej analizy stanu realizacji Strategii.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.l055 i nr 167 poz.1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr XXI/140/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004 - 2014", Zarząd Powiatu w Inowrocławiu został zobowiązany do corocznego składania sprawozdania z jej realizacji.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 f. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.308.prn  -> pobierz
  Rozmiar: 324KB
  Data dodania: środa, 20 lipca 2005, godz. 13:28
  Typ MIME: application/octet-stream