BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533654

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/311/05
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Uchwała nr XXXVI/311/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.[1]) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r: o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


W Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zatwierdzonego przez Wojewodę Bydgoskiego w dniu 7 września 1998 r. z późn. zm., zatwierdzić następujące zmiany:
1) w § 25:
a) w pkt l lit. gg średnik na końcu zastąpić przecinkiem oraz dodać lit. hh w brzmieniu:
"hh) Stanowisko do spraw Ochrony Radiologicznej;";
b) pkt 5 skreśla się;
c) w pkt 7 lit. s kropkę na końcu zastąpić przecinkiem oraz dodać lit. t w brzmieniu:
"t) Dział Zamówień Publicznych.";
2) w schemacie organizacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Zatwierdzić tekst jednolity Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §1 oraz zmian zatwierdzonych:
1) Uchwałą Nr IX/45/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
2) Uchwałą Nr XI/63/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
3) Uchwałą Nr XIV/85/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
4) Uchwałą Nr XVII/111/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
5) Uchwałą Nr XXIII/172/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
6) Uchwałą Nr XXV/I 90/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego.. Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
7) Uchwałą Nr XXXII/249/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
8) Uchwałą Nr XXXVI/305/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
9) Uchwałą Nr XL/327/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
l0) Uchwałą Nr XV/I05/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,
11) Uchwałą Nr XXIII/151/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,
12) Uchwałą Nr XXVII/210/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,
13) Uchwałą Nr XXXIII/257/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr III, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Do Rady Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie tego Zakładu.
Z wniosku Dyrektora wynika, iż zmiany w strukturze organizacyjnej PS ZOZ mają na celu poprawę jakości w zakresie zarządzania Zakładem.
Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wdraża Program zapewnienia jakości działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Realizacja tego programu wymaga wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej Stanowiska ds. Ochrony Radiologicznej. Dotychczas stanowisko inspektora ochrony radiologicznej funkcjonowało w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, ale z uwagi na zakres zadań realizowanych przez inspektora, stanowisko to nie może podlegać kierownikowi Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Osoba, która została wyznaczona do sprawowania funkcji inspektora ochrony radiologicznej posiada kwalifikacje potwierdzone stosownym egzaminem i legitymuje się aktualnym zezwoleniem na pełnienie tej funkcji.
Natomiast wyodrębnienie w strukturze Zakładu Działu Zamówień Publicznych jest podyktowane koniecznością poprawy organizacji pracy w zakresie zadań PS ZOZ wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych. Zakład realizuje tak dużą ilość zamówień publicznych, że zwiększenie liczby osób do ich obsługi jest konieczne. Powyższy Dział utworzony zostanie na bazie pracowników Działu Zaopatrzenia. Ponadto wyłączenie podległości inspektora ds. zamówień publicznych kierownikowi Działu Zaopatrzenia ułatwi wewnętrzną kontrolę przestrzegania przez ten Dział procedur obowiązujących przy realizacji zakupów i usług w trybie zamówień publicznych.
Likwidacja Zakładu Usług Pielęgniarskich spowodowana jest znikomym zapotrzebowania na podstawowe usługi Zakładu tj. na opłacaną przez pacjenta profesjonalną opiekę pielęgnacyjną w domu pacjenta. Obecnie opieka ta jest zabezpieczona w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (pielęgniarstwo środowiskowe i leczenie długoterminowe). Narodowy Fundusz
Zdrowia nie zawiera z PS ZOZ w Inowrocławiu odrębnych umów o świadczenie usług pielęgniarskich w środowisku pacjenta, a jedynie zamawia takie usługi w ramach umów o świadczenie usług hospicjum domowego i doraźnej pomocy wyjazdowej.
Likwidacja Zakładu Usług Pielęgniarskich nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Zakładu.
Propozycja pozostałych zmian poza ewentualnym zwiększeniem zatrudnienia w Dziale Zamówień Publicznych nie powoduje dodatkowych kosztów działalności PS ZOZ w Inowrocławiu i ma charakter formalny.
Ponadto wprowadzenie zmian w Statucie PS ZOZ w Inowrocławiu zostało zatwierdzone Uchwałą Nr V/IV/2005 Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dnia 16 maja 2005 r.
Natomiast przyjęcie jednolitego tekstu Statutu PS ZOZ z uwzględnieniem wprowadzonych zmian jest niezbędne do przedłożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.). Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż zmiany statutu dokonywane są w trybie ustalonym do zatwierdzania statutu.
Zatem zmiany statutu uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada do zatwierdzenia organowi, który zakład utworzył.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.311.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 140KB
  Data dodania: wtorek, 19 lipca 2005, godz. 13:15
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.311.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,1MB
  Data dodania: wtorek, 19 lipca 2005, godz. 13:16
  Typ MIME: application/pdf