BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533768

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/316/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo.
Uchwała nr XXXVI/316/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z późn. zm. [2])

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 61/8 o pow. 0,8130 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 13151 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Opisana w uchwale nieruchomość powstała w wyniku podziału działki nr 61/5 o pow. 1,2479 ha, zapisanej w KW nr 13151 stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący ten teren stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo działka ta znajduje się w obszarze rolniczo-osadniczym w granicy zabudowy wsi. Ze względu na cel lepszego zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości jak również możliwość pozyskania zwiększonych wpływów do budżetu powiatu sprzedaż działki staje się uzasadniona.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 12 pkt 8 lit a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), z którego wynika kompetencja Rady Powiatu do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m.in. zasad zbywania nieruchomości.


Starosta
Leonard Maciejewski