BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533882

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/67/2003
Dotyczy: przeprowadzenia postępowania sprawdzającego
Uchwała Nr X/67/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 maja 2003 r.


w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ), w związku z art. 37 ust 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 1999r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przeprowadzić zwykłe postępowanie sprawdzające związane z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową wobec:
1. Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszuli Iwickiej.
2. Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Jana Biemackiego.
3. Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Franciszka Żaka.
4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Stanisława Owedyka.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie


Rada Powiatu jako organ samorządu powiatowego należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Ponieważ obowiązki związane z pełnieniem określonych funkcji mogą łączyć się z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową koniecznym jest poddanie tych osób właściwej procedurze sprawdzającej i uzyskanie przez nie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego. Postępowanie sprawdzające ma na celu sprawdzenie czy osoba, która ma dostęp do informacji niejawnych daje rękojmię zachowania tajemnicy.
W związku z powyższym zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka