BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 537786

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/321/05
Dotyczy: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR XXXVI/321/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.


Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określić następujące zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego:

1) Powiat Inowrocławski może udzielić dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

2) Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady określone wart. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn.zm.).

3) Dotacja może być udzielana do wysokości wskazanej wart. 81 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

4) Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

5) Przyznawanie dotacji odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, na podstawie złożonych przez zainteresowanych wniosków.

6) Wnioski o dotację należy składać w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w terminie do dnia 31 marca każdego roku, po zatwierdzeniu budżetu - z określoną kwotą na dany rok.

7) Rozpatrzenie wniosków odbywać się będzie w terminie 4 tygodni od daty określonej w pkt. 6.

8) Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna ubiegająca się o dotację składa
wniosek, który musi zawierać:
a) imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,
b) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
c) udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego,
d) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
e) kosztorys wstępny planowanych prac,
f) zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
g) pozwolenie na budowę, o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
h) wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przy zabytku, którego dotyczy wniosek, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,
i) informacje o uzyskanych dotychczas środkach publicznych, przeznaczonych na prowadzenie prac przy zabytku, którego dotyczy wniosek,
j) zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca,
k) zapewnienie wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej części kosztów zadania, na które ma być przyznana dotacja.

9) Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski spełniające wymogi formalne określone w niniejszej uchwale.

10) Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu, o którym to fakcie wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie w ciągu dwóch tygodni.

11) Po rozpatrzeniu wniosków, Zarząd Powiatu w Inowrocławiu złoży stosowny projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu.

12) Środki finansowe przekazywane będą na podstawie zawartych umów.

13) Umowy powinny w szczególności zawierać:
a) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,
b) należną dotację celową i tryb płatności,
c) tryb kontroli wykonywania zadania,
d) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji,
e) wysokość wkładu własnego,
f) tryb rozwiązania umowy,
g) zobowiązanie do uzyskania uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi,
h) zobowiązanie do przestrzegania ustawy prawo zamówień publicznych.

14) Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.

15) Podmiot otrzymujący dotację przedstawia sprawozdanie z wykonania zadania w terminie określonym w umowie.

16) Sprawozdanie z prac objętych dotacją musi zawierać:
a) szczegółowy opis realizacji zadania objętego dotacją,
b) protokół odbioru końcowego prac,
c) kopie uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi,
d) rozliczenie finansowe zadania z poświadczonymi za zgodność kopiami faktur.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/321/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.


Tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego określa Rada Powiatu.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m. in. w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury oraz, że dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący powiatu na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Dotacja, w zakresie określonym wart. 77 ustawy, może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski