BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533624

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/322/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Uchwała nr XXXVI/322/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [l]) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale Nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 "dochody budżetu" kwotę ,,88.637.955,- zł" zastąpić kwotą ,,89.950.433,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt. 1 "dotacje" kwotę ,,21.011.690,- zł" zastąpić kwotą ,,21.739.978,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" kwotę ,,9.152.800,- zł" zastąpić kwotą ,,9.552.800,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt. 1 lit d "dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę ,,1.071.218,- zł" zastąpić kwotą ,,1.199.506,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. e "dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę ,,1.313.600,- zł" zastąpić kwotą ,,1.513.600,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt.3 "dochody własne" kwotę ,,22.774.042,- zł" zastąpić kwotą ,,23.358.232,- zł"
2) w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "wydatki budżetu" kwotę ,,92.638.695,- zł" zastąpić kwotą ,,94.571.648,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,85.646.227,- zł" zastąpić kwotą ,,85.539.187,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 lit. a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,55.891.513,- zł" zastąpić kwotą ,,55.904.609,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 lit. b "dotacje" kwotę 2.402.650,- zł" zastąpić kwotą ,,2.612.650,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,6.992.468,- zł" zastąpić kwotą ( w tym: wydatki inwestycyjne) ,,9.032.461,- zł"
3) w § 3:
a) ust.1 "deficyt budżetu" kwotę ,,4.000.740,- zł" zastąpić kwotą ,,4.621.215,- zł"
b) ust.2 otrzymuje brzmienie:
" 2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą:
. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.350.475,- zł
. pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu "Centrum Radiologii w Inowrocławiu" w kwocie 1.300.740,- zł
. kredyt preferencyjny z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.070.000,- zł
. kredyt komercyjny zaciągnięty w wybranych bankach 900.000,- zł"
4) w § 4 " - planowane przychody" kwotę ,,4.000.740,- zł" zastąpić kwotą ,,4.621.215,- zł"
5) w § 5 "kwota zadłużenia Powiatu na koniec roku budżetowego" kwotę ,,2.700.000,- zł" zastąpić kwotą ,,1.970.000,- zł"
6) w § 9 w ust. 1 lit.a "plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"
- przychody kwotę ,,1.255.000,- zł" zastąpić kwotą ,,712.000,- zł"
- wydatki kwotę ,,2.927.000,- zł" zastąpić kwotą ,,2.384.000,- zł"

§2


1 Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w planie przychodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmienione zestawienie prognozowanych kwot długu na 2005 rok i lata następne stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmieniony plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmieniony plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2005 rok i tak:
I. DOCHODY I WYDATKI
1. Na skutek zawartego porozumienia z Gminą Inowrocław w sprawie przekazania Powiatowi środków w kwocie 128.288,- zł na budowę chodnika w ul. Szkolnej w Jaksicach na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do cmentarza tj. do wysokości działki oznaczonej Br geodezyjnym 120 - ul. Nowe Osiedle w Jaksicach dokonuje się zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów i wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe".
2. Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 18 maja br. znak: WPS. VII.3011- 30/05 w sprawie przyznania dodatkowych środków w kwocie 400.000,- zł na działalność bieżącą domów pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej".
W związku z powyższym zachodzi możliwość:
- wycofania zaangażowanych środków własnych powiatu w kwocie 155.000,- zł i przeznaczenia ich na inne zadania (zakup samochodu przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny - kwota 55.000,- zł oraz remont Bursy Szkolnictwa Zawodowego - kwota 100.000,- zł),
- przeniesienia kwoty 100.000,- zł z działalności bieżącej na inwestycje (zakup samochodu przez DPS Inowrocław).
3. W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji w wysokości 2.000,- zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników VI Ogólnopolskich Warsztatów i Konkursu Fotograficznego "Wiosenne Inspiracje" dokonuje się zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 "Pozostała działalność".
4. Wprowadza się ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 901.690,- zł z czego:
- opłaty lokalne ( wpływy z opłat parkingowych i za zajęcie pasa drogowego) 800.000,- zł - odsetki od lokat 76.610,- zł - 50% zysku gospodarstw pomocniczych (Kościelec) 3.610,- zł - pozostałe dochody 21.470,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na remont dróg - 800.000,- zł, zakup centrali telefonicznej dla Starostwa - 24.100,- zł, odprawy emerytalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 36.590,- zł , działalność bieżącą Muzeum - 25.000,- zł oraz na remont Bursy Szkolnictwa Zawodowego -16.000,- zł .
5. Celem prawidłowego zakwalifikowania wpływów ze sprzedaży ratalnej lokali w Kościelcu dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie 32.000,- zł z działu 750 "Administracja publiczna", rozdziału 75020 "Starostwa powiatowe" do działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami".
6. W związku z podjętą uchwałą nr XXXIII/263/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z 30 marca 2005 r. w sprawie wskazania jednostek, które mogą gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych oraz ustalenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie - placówki oświatowe i edukacyjne prowadzące stołówki wpływy z odpłatności za wyżywienie ewidencjonować będą na rachunkach dochodów własnych. Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o łączną kwotę 319.500,- zł.
7. Po dokonaniu analizy planowanych wydatków na utrzymanie dzieci z powiatu Inowrocławskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów zachodzi konieczność zwiększenia o kwotę 185.000,- zł planowanych wydatków w dziale 852 ,pomoc społeczna", rozdziale 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze", § 2320 "Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego". Na powyższy cel przemacza się nadwyżkę środków finansowych z rozdziału 85204 "Rodziny zastępcze".
8. Z uwagi na fakt, iż w roku 2005 nie zostaną przeprowadzone remonty w ZSP Nr 4 (termomodernizacja obiektu - 300.000,- zł) i w III LO (modernizacja co i wymiana stolarki okiennej - 200.000,- zł) dokonuje się przeniesień ww. środków na remont Bursy Szkolnictwa Zawodowego. Dla pełnego zabezpieczenia środków na termomodernizację budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego oraz adaptację placówki na pomieszczenia biurowe pozostałe środki pochodzić będą z nadwyżki budżetowej.
9. W związku z zawartym porozumieniem z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotą 200.000,- zł zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie" dokonuje się zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej".
1 O. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 296.125,- zł na uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu" ( dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków'). Po ww. zmianach środki własne na remont Pałacu Mieszczańskiego wynoszą 510.215,- zł.
Zgodnie z pismem Departamentu Wdrażania Programów Regionalnych przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego znak: WP.II. 0724/79-355/2005 Powiat Inowrocławski jako Wnioskodawca o dofinansowanie projektu zobowiązany jest do zabezpieczenia środków na przedmiotowe zadanie w wysokości wydatków zaplanowanych na I kwartał rzeczowej realizacji projektu.
W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 1.312.478,- zł, a planowane ~datki o kwotę 1.932.953,- zł
Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 620.475,- zł i ~nosi 4.621.215,- zł.
II. PRZYCHODY
Zmian w planie przychodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. dokonuje się na skutek zwiększenia deficytu do kwoty 4.621.215,- zł, gdzie źródłem finansowania jest:
- nadwyżka budżetowa - kwota 1.350.475,- zł
- kredyt komercyjny - kwota 900.000,- zł
- pożyczka na prefinansowanie projektu "Centrum Radiologii w Inowrocławiu" - kwota 1.300.740,- zł
- kredyt preferencyjny z BOŚ - kwota 1.070.000,- zł z przeznaczeniem na:
a) termomodernizację Bursy Szkolnictwa Zawodowego 750.000,- zł
b) termomodemizację I LO 160.000,- zł
c) PMOŚiR w Kruszwicy 160.000,- zł
Zmiany w planie przychodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I-GOSPODARKI WODNEJ
W związku z dokonaną analizą wykonania przychodów PFOŚiGW za I półrocze br. dokonuje się zmian w planie finansowym Funduszu poprzez zmniejszenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 543.000,- zł.
Zmieniony plan przychodów i wydatków ww. Funduszu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE
Aktualizacji zbiorczego planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych dokonuje się w związku ze zmianą planu finansowego Zakładu Budżetowego Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu (przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami).
Zmieniony plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały .
IV. GOSPODARSTWA POMOCNICZE
Aktualizacji zbiorczego planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych dokonuje się w związku ze zmianą planu finansowym Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu ( przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami).
Zmieniony plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.322.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 214KB
  Data dodania: wtorek, 19 lipca 2005, godz. 10:34
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.322.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 263KB
  Data dodania: wtorek, 19 lipca 2005, godz. 10:34
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.322.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 46KB
  Data dodania: wtorek, 19 lipca 2005, godz. 10:35
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.322.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 107KB
  Data dodania: wtorek, 19 lipca 2005, godz. 10:55
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.322.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 77KB
  Data dodania: wtorek, 19 lipca 2005, godz. 10:55
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.6.322.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 76KB
  Data dodania: wtorek, 19 lipca 2005, godz. 10:56
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.7.322.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 65KB
  Data dodania: wtorek, 19 lipca 2005, godz. 10:56
  Typ MIME: application/pdf