BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533781

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVII/327/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 18.
Uchwała nr XXXVII/327/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 lipca 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 18.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1] ) oraz art. 13 ust. 1, ust. 4, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 )

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 18, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 42/8 o pow. 0,2401 ha zapisanej w KW nr 22742 oraz udziału Powiatu Inowrocławskiego w nieruchomości sąsiedniej zapisanej w KW nr 20198.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Opisana w uchwale nieruchomość z dniem I stycznia 1999r. stała się z mocy prawa, mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2001r. nr GKN-III-7723-1-1/200 prawo to zostało potwierdzone. Przedmiotowy teren wraz z budynkami był użytkowany przez Zasadnicza Szkołę Rolnicza w Inowrocławiu do dnia I września 2002 roku. Obecnie obiekt ten nie jest użytkowany.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz 1592 z późn. zm ) z którego wynika kompetencja Rady Powiatu do ustanowienia zasad zbywania nieruchomości w związku z art. 13 ust. I art. 37 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 )
Sprzedaż nieruchomości spowoduje pozyskanie środków dla Powiatu jak również prawidłowe zagospodarowanie obiektu przez przyszłego nabywcę. W świetle powyższych faktów wywołanie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski