BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519725

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVII/329/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Uchwała nr XXXVII/329/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 lipca 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale Nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 "dochody budżetu" kwotę ,,89.971.533,- zł" zastąpić kwotą . ,,90.569.126,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt. 1 "dotacje" kwotę ,,21.761.078,- zł" zastąpić kwotą ,,22.358.671,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. c "dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" kwotę ,,43.900,- zł" zastąpić kwotą ,,93.900,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt. 1 lit. f "dotacje na zadania realizowane w ramach programów unijnych" kwotę ,,1.151.958,- zł" zastąpić kwotą ,,1.699.551,- zł"
2) w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "wydatki budżetu" kwotę ,,94.592.748,- zł" zastąpić kwotą ,,95.190.341,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,85.560.287,- zł" zastąpić kwotą ,,86.136.780,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 lit. a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,55.923.709,- zł" zastąpić kwotą ,,55.952.345,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 lit. b "dotacje" kwotę 2.701.962,- zł" zastąpić kwotą ,,2.751.962,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,9.032.461,- zł" zastąpić kwotą ( w tym: wydatki inwestycyjne) ,,9.053.561,- zł"
3) w § 9 ust. 2 "plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"
- przychody kwotę ,,2.398.138,- zł" zastąpić kwotą ,,2.938.725,- zł"
- wydatki kwotę ,,2.398.138,- zł" zastąpić kwotą ,,2.938.725,- zł"

§2


1 Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmieniony plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr102,poz.1055 i Nr167,poz.1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2005 rok i tak:
I. DOCHODY I WYDATKI
l. W wyniku otrzymanych informacji o podziale środków na stypendia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach działania 2.2 ZPORR na rok szkolny 2005/2006 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w:
. dziale 803 "Szkolnictwo wyższe", rozdziale 80309 "Pomoc materialna dla studentów" o kwotę 48.224,- zł,
. dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 499.369;- zł.
2. Na skutek decyzji Ministra Kultury o przyznaniu Powiatowi Inowrocławskiemu dofinansowania w kwocie 50.000,- zł z przeznaczeniem dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu dokonuje się zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów i wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92118"Muzea".
3. Celem zabezpieczenia środków w kwocie 6.000,- zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia we własnym zakresie remontu dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu dokonuje się zmniejszenia o ww. kwotę planowanych wydatków na remonty w Starostwie Powiatowym ( rozdział 75020).
4. W dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21.100,- zł a zwiększenie o ww. kwotę wydatków inwestycyjnych z jednoczesną zmianą źródła finansowania wydatków inwestycyjnych.
W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. zapisano, iż ze środków "Tryg Polska" Towarzystwo Ubezpieczeń S.A w kwocie 17.000,- zł ( przyznany Powiatowi fundusz prewencyjny) zakupione zostaną komputery. Z uwagi na fakt, iż Towarzystwo nie wyraziło zgody na zakup komputerów z przyznanego funduszu, proponuje się aby ww. środki przeznaczyć na zadanie inwestycyjne - monitoring kamerowy Starostwa Powiatowego ( całkowity koszt 21.100,- zł) , a zakup komputerów pokryć środkami własnymi.
5. W związku z przekształceniem Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w filię Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie dokonuje się zmiany planów finansowych ww. jednostek zmniejszając o kwotę 497.483,- zł planowane wydatki DPS Parchanie (do wysokości ich zrealizowania) a zwiększając o ww. kwotę planowane wydatki DPS Kawęczyn.
W wyniku powyższych zmian planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 597;593,- zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie.
II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPELNOSPRA WNYCH
W związku z uchwałą nr XXXVW325/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachodzi konieczność dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmieniony plan przychodów i wydatków ww. Funduszu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.329.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 89KB
  Data dodania: czwartek, 4 sierpnia 2005, godz. 13:04
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.329.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 155KB
  Data dodania: czwartek, 4 sierpnia 2005, godz. 13:04
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.329.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 152KB
  Data dodania: czwartek, 4 sierpnia 2005, godz. 13:04
  Typ MIME: application/pdf